top of page

Privacyverklaring

Versie: september 2023

Dubbel-Plus te Goirle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Dubbel-Plus verwerkt persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van onze diensten. Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn; naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer (indien vergoeding via PGB of WMO loopt) en overige gegevens wanneer deze van toepassing zijn. Denk hierbij aan gegevens zoals school en betrokken hulpverlening. In het aanmeldformulier dat u bij aanvang van de hulpverlening invult en ondertekent, staan de relevante gegevens vermeld. Het formulier is uitsluitend geldig wanneer deze is ondertekend door de cliënt (18 jaar of ouder) of beide gezaghebbende ouders (onder 12 jaar) of de gezaghebbende ouders en het kind (12 jaar of ouder).

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Dubbel-Plus verwerkt persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en om het begeleidingstraject te kunnen ondersteunen. Indien van toepassing en uitsluitend met uw toestemming, worden persoonsgegevens met derden gedeeld. U wordt hier altijd voorafgaand van op de hoogte gesteld. Dit geldt ook bij het inzetten van een samenwerkingspartner in uw begeleidingstraject.

 

Rapportage

Dubbel-Plus legt voor iedere cliënt een dossier aan waarin rapportage wordt verwerkt en overige communicatie (verkregen rapportages van derden, e-mailverkeer) wordt vastgelegd. Ook maakt Dubbel-Plus handelingsplannen, evaluatieverslagen en voortgangsrapportages. Alles wat schriftelijk en/of digitaal is vastgelegd wordt enkel gedeeld met derden wanneer dat in het belang is van het begeleidingstraject en wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast worden enkel gegevens gedeeld waarvan u voorafgaand inhoudelijk op de hoogte bent gesteld.

 

Beveiliging gegevens

Dubbel-Plus gaat zorgvuldig met gegevens om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle informatie, rapportages en verslagen inzake uw begeleidingstraject zijn vertrouwelijk en enkel voor u bestemd, tenzij u toestemming heeft gegeven deze met derden (school, huisarts, samenwerkingspartners en/of overige hulpverlening) te delen.

 

Bewaring gegevens

Dubbel-Plus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bepaalde administratieve gegevens, zoals facturen en de overeenkomst met de opdrachtgever dienen door Dubbel-Plus zeven jaar bewaard te worden in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt. Conform het privacyreglement heeft de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) recht op inzage van het dossier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dubbel-Plus.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat wil zeggen dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wendy@dubbel-plus.nl

Om gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken, kan er gevraagd worden naar legitimatie. Dubbel-Plus wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien u vragen heeft over het privacybeleid of de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u contact opnemen.

bottom of page