top of page

Algemene voorwaarden

Versie september 2023

Algemeen

Dubbel-Plus is opgericht door Wendy van Beurden – van Elsacker, is gevestigd te Goirle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62196723.
Wendy van Beurden – van Elsacker staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder registratienummer 100021683.

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met Dubbel-Plus en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Op voorhand dient u kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden. Voor aanvang van inzet door Dubbel-Plus zullen wij u wijzen op deze algemene voorwaarden en om uw akkoord vragen.

Vertrouwelijkheid

De coachings- en begeleidingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Dubbel-Plus dit wel bespreken met derden. Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Toestemming beide gezaghebbende ouders

Een kind komt in aanmerking voor begeleiding wanneer beide ouders voorafgaand (schriftelijk) toestemming hiervoor geven. Informatie aan derden (huisarts, gemeente en school) wordt uitsluitend met toestemming van gezaghebbende ouders gedeeld.

Aansprakelijkheid

Advies, coaching en begeleiding door Dubbel-Plus is bedoeld als oplossings- en resultaatgericht, zonder daarmee de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Dubbel-Plus is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dubbel-Plus.

De aansprakelijkheid van Dubbel-Plus is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de cliënt of diens ouder/verzorger aan Dubbel-Plus in het kader van het afgesproken coachings- of begeleidingstraject.

Voor lichamelijke- en psychische klachten, raadt Dubbel-Plus aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

De uitvoering

U kunt contact opnemen met Dubbel-Plus via de contactgegevens genoemd op de website. Dat kan via het contactformulier, middels het sturen van een mail of telefonisch.

Tijdens het intakegesprek worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de coaching en/of begeleiding succesvol te kunnen beëindigen. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

 

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website. Alle bedragen zijn exclusief btw. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding of coaching inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> 15 minuten) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

 

Betalingsvoorwaarden

De cliënt/ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Dubbel-Plus. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Dubbel-Plus een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, volgt een tweede herinnering. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Dubbel-Plus genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Dubbel-Plus gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt/ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via email.

bottom of page